You are here

Cây bắp cải

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CẢI BẮP 

Cải bắp là loại rau cao cấp được ưa thích bậc nhất bởi người tiêu dùng Việt Nam. Thời gian gần đây, tình hình sản xuất cải bắp có nhiều bấp bênh do sự lệ thuộc vào giá cả đầu ra cũng như kỹ thuật canh tác… Tuy nhiên, việc sản xuất loại cây trồng này sẽ từng bước ổn định hơn nếu như người nông dân được trang bị tốt những kiến thức về kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại.

  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI BẮP Ở VIỆT NAM

 • Cải bắp (Brassica oleracea L.)
- Thuộc họ Cải - Brassicaceae
- Thuộc bộ Cải hay Mù tạc - Brassicales.
• Các tỉnh trồng cải bắp tại Việt Nam:
Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên
• Diện tích cải bắp: 29.200 ha/năm (năm 2010) (*)
• Sản lượng cải bắp: 676.300 tấn/năm (năm 2010) (*)
(*) Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2010
 Hình: Bản đồ phân bố cây cải bắp ở Việt Nam