SYN6

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Lúa

Lúa lai 3 dòng SYN6