You are here

Giống ngô lai F1 NK6101

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK6101 - Siêu ổn định. Đỉnh năng suất