You are here

Giống ngô lai F1 NK7328

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK7328 - Nhân đôi điểm mười