Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK4300 Bt/GT

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK4300 Bt/GT