You are here

PHÙ ĐỔNG

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Dưa hấu (Watermelon_

Dưa hấu lai F1 PHÙ ĐỔNG (WD 1317)