You are here

Cây có múi

NHẬN DẠNG CÁC SÂU BỆNH CHÍNH TRÊN CÂY CÓ MÚI

Thấm sâu nhanh, nên proclaim bảo vệ tốt lá ngay sau khi phun.

[[{"fid":"1671","view_mode":"default","attributes":{"style":"width: 400px; height: 388px;","class":"media-element file-default"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"","filename_field[vi][0][value]":"citrus_11.png","field_file_image_desc_text[vi][0][value]":"","field_file_image_copyright_text[vi][0][value]":""},"type":"media"}]]

Hiệu quả cao diệt cả ấu trùng trong trứng, sâu non và cả chu kỳ sống của nhện gây hại.