Việt Nam

You are here

SUGAR75

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô đường (Sweet Corn_

Giống ngô đường (bắp ngọt) SUGAR75: do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa vào khảo nghiệm từ năm 2002. Được công nhận chính thức năm 2007.