Việt Nam

You are here

WAX50

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô nếp (Waxy Corn)

Giống ngô nếp WAX50 do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa vào khảo nghiệm và được công nhận chính thức năm 2008.