Việt Nam

You are here

Ngô (bắp)

Amistar Top 325SC

Thuốc trừ bệnh

Amistar Top 325SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn...

Anvil 5SC

Thuốc trừ bệnh

Anvil 5SC phòng trị hiệu quả các bệnh hại quan trọng trên lúa (khô vằn, lem lép hạt)...

Apron XL 350ES

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Cruiser Plus 312.5FS

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Proclaim 1.9EC

Thuốc trừ sâu

Proclaim 1.9EC thấm sâu và chuyển vị. Diệt sâu triệt để, ngay cả sâu ẩn nấp ở mặt dưới...

Ridomil Gold 68WG

Thuốc trừ bệnh

Với đặc tính thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, Ridomil Gold 68WG có hiệu quả trừ bệnh cao...

Sản phẩm chăm sóc hạt giống ngô Fortenza Duo 480FS

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Fortenza Duo 480FS là Sản phẩm chăm sóc và bảo vệ hạt giống cao cấp phổ rộng công nghệ...

Tilt Super 300EC

Thuốc trừ bệnh

Tilt Super 300EC là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh. Kiểm...