Apron XL 350ES Xử lý hạt giống trừ bệnh
Apon Logo

Apron® XL 350 ES

Sản phẩm chăm sóc hạt giống chuyên dùng để trộn hạt giống trước khi đóng gói để phòng trừ bệnh mốc sương (Bạch tạng) hại ngô

Apron XL 350ES

Thông Tin Sản Phẩm

  • Loại sản phẩm: Chăm sóc hạt giống
  • Đăng ký bởi: Syngenta Vietnam Ltd
  • Thành phần: Metalaxyl M
  • Cây trồng: Ngô
  • Đối tượng dịch hại: Bạch tạng hại ngô