Thư viện

THƯ VIỆN

Nhằm cung cấp kiến thức tổng quát cho nhà nông, chúng tôi đưa lên mục này những thông tin cốt lõi về tình hình sản xuất, kỹ thuật canh tác, biện pháp quản lý dịch hại... trên một số loại cây trồng chính. Ngoài ra, cũng có rất nhiều phim khuyến nông mang những nội dung tương tự, mang tính chất minh họa tập trung xung quanh các loại cây trồng này và từng bước sẽ được cập nhật phong phú hơn. Tin rằng đây thật sự là những thông tin thật bổ ích, hỗ trợ một cách tích cực cho nhà nông chúng ta trong việc chăm sóc cây trồng của mình.