Welcome to Syngenta

Syngenta cùng nông dân Việt phòng chống COVID-19, đảm bảo an ninh lương thực

Trách nhiệm cộng đồng
28.04.2020

Cùng với nỗ lực chống dịch #COVID-19 của cả nước, người nông dân Việt Nam cũng đang là những chiến sỹ trên mặt trận sản xuất, bảo vệ mùa màng, giữ vững sự ổn định của nền nông n...