Giấy phép và chứng nhận của chúng tôi

Sản phẩm của Syngenta được sản xuất tại Nhà máy Biên Hòa đáp ứng các tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015), Yêu cầu chung về Năng lực của các phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn  (ISO 17025), Hệ thống quản lý Môi trường (ISO 14001:2015) và Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001:2018).”

 

Danh sách chi tiết:

  1. Chứng nhận ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng 
  2. Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
  3. Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý An toàn sức và Sức khỏe nghề nghiệp
  4. Chứng nhận ISO/IEC 17025:2016 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
  5. Giấy phép môi trường