Giải pháp Start Right

Giải pháp Start Right

Start Right là một quy trình canh tác ngô lai toàn diện do Syngenta xây dựng và phát triển nhằm giúp người trồng ngô chuyên nghiệp đạt tới năng suất tiềm năng của cây trồng, quy trình là sự kết hợp những công nghệ mới nhất với những bí quyết thâm canh ngô tiên tiến trên thế giới được điều chỉnh cho phù hợp với từng địa phương để giúp người trồng ngô tối đa hóa năng suất, tăng thu nhập và chất lượng cuộc sống.

LÊN KẾ HOẠCH HỢP LÝ NGAY TỪ ĐẦU VỤ

Kế hoạch sản xuất dựa trên:
- Nhu cầu thị trường/thương lái
- Điều kiện đất đai, thời tiết khí hậu
- Đặc điểm các giống ngô
- Nguồn lực sản xuất
- Kiến thức về quản lý dinh dưỡng, nước, cỏ dại và sâu bệnh hại…
Gieo trồng đúng mật độ khuyến cáo:
- Mỗi giống có một mật độ phù hợp khác nhau.
- Đất tốt trồng dày, đất xấu trồng thưa
- Mùa khô trồng dày hơn mùa mưa
Khoảng cách và phương pháp gieo hạt:  
- Độ sâu gieo hạt 3-5cm
- Độ ẩm đất đạt độ sâu 20cm
- Không nên gieo đón mưa, trừ trường hợp chủ động được nước tưới.
Công thức phân bón được khuyến cáo chung:
150-180 N + 90 P2O5+ 60-90 K2O  
- Bón lót: toàn bộ phân chuồng và lân
- Thúc 1: khi ngô 4-5 lá, 1/3 Urea + 1/3 Kali
- Thúc 2: khi ngô 10-11 lá, 1/3 Urea+1/3 Kali
- Thúc 3: Trước trổ cờ phun râu 1 tuần: toàn bộ lượng phân còn lại.