You are here

Phim khuyến nông

Ở Thư viện Phim khuyến nông, chúng ta sẽ được tham khảo những thông tin bổ ích và thú vị. Đó không chỉ là những hình ảnh trực quan sinh động mà còn là những kiến thức khoa học phong phú từ các Nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, những thông tin về các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, các kinh nghiệm quý từ các nhà nông tiên phong được trải nghiệm qua thực tế sản xuất

Chương trình Syngenta và Tôi

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC_1

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC_2

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC_3

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC_4 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC_5 Kinh nghiệm nông dân sử dụng Amistar Top 325SC - Filia 525SE - Tilt Super 300EC
Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Chess 50WG Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS_1 Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS_2
Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS_3 Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS - Sofit 300EC_1 Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS - Sofit 300EC_2
Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Filia 525SE_1 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Filia 525SE_2 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Filia 525SE_3
Xem thêm

 

Phim quảng cáo sản phẩm 

   

   

   

 Phim quảng cáo sản phẩm Amistar

Phim quảng cáo sản phẩm Amistar Top_1 

Phim quảng cáo sản phẩm Amistar Top_2 

Phim quảng cáo sản phẩm Anvil_1

Phim quảng cáo sản phẩm Anvil_2

Phim quảng cáo sản phẩm Filia_1

Phim quảng cáo sản phẩm Filia – Tilt Super

 

Phim quảng cáo sản phẩm Nevo

 

Phim quảng cáo sản phẩm Ridomil Gold

 

 

 Phim quảng cáo sản phẩm Tilt Super

Phim quảng cáo sản phẩm Chess

 

Phim quảng cáo sản phẩm Tervigo

 

Phim quảng cáo sản phẩm Virtako
 

Phim quảng cáo sản phẩm Voliam Targo

Phim quảng cáo sản phẩm thuốc trừ cỏ Sofit

Phim quảng cáo thuốc xử lý hạt giống Cruiser Plus

Phim quảng cáo giải pháp tích hợp ROI