You are here

Phim khuyến nông

Ở Thư viện Phim khuyến nông, chúng ta sẽ được tham khảo những thông tin bổ ích và thú vị. Đó không chỉ là những hình ảnh trực quan sinh động mà còn là những kiến thức khoa học phong phú từ các Nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, những thông tin về các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, các kinh nghiệm quý từ các nhà nông tiên phong được trải nghiệm qua thực tế sản xuất

Chương trình Syngenta và Tôi

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC

Kinh nghiệm nông dân sử dụng Amistar Top - Filia - Tilt Super

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Chess 50WG

Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS - Sofit 300EC Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Filia 525SE
Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ Sofit 300EC Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Nevo 330EC Kinh nghiệm nông dân sử dụng kết hợp Filia 525SE - Virtako 40WG
Xem thêm

 

Phim quảng cáo sản phẩm 

    

    

    

 Amistar Top_Xanh lá oằn bông

Phim quảng cáo sản phẩm Filia 

Phim quảng cáo sản phẩm Newtec 

Phim quảng cáo sản phẩm Anvil

Phim quảng cáo sản phẩm Tilt Super

Phim quảng cáo sản phẩm Chess

Phim quảng cáo sản phẩm Match

Phim quảng cáo Cruiser Plus

Phim quảng cáo sản phẩm Ridomil Gold

 Xem thêm