Điều khoản & điều kiện

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam ("Syngenta") cung cấp các trang web www.syngenta.com.vn, và các ứng dụng liên quan ("Trang Web") để cung cấp thông tin chung về Syngenta và các sản phẩm, dịch vụ của Syngenta. Bạn có thể sử dụng Trang Web này nếu bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây.

Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện của bạn

Vui lòng dành thời gian để xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn không nên truy cập, sử dụng hoặc tải tài liệu từ Trang Web này.

Các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi

Syngenta bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi những điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm mà không cần báo trước. Việc sửa đổi sẽ được thực hiện bằng cách đăng tải một phiên bản cập nhật hoặc sửa đổi những điều khoản và điều kiện trên Trang Web này. Việc bạn sử dụng Trang Web này sau mỗi thay đổi như vậy đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sửa đổi. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những điều khoản và điều kiện mỗi khi bạn sử dụng Trang web này.

Tuyên bố về quyền riêng tư

Syngenta cam kết tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của cá nhân người sử dụng Trang Web này. Tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên Trang Web này mô tả các chính sách và thực tiễn áp dụng hiện nay của Syngenta liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập bởi Syngenta thông qua Trang Web này.

Tuyên bố về quyền riêng tư là một phần của các điều khoản và điều kiện. Khi bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này có nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, quản lý, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo quy định về quyền riêng tư trên Trang Web. Vui lòng dành thời gian để tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư.

Tên người dùng, mật khẩu và an ninh

Bất kỳ tên đăng nhập và mật khẩu nào được cung cấp cho bạn hoặc được bạn lựa chọn để truy cập Trang Web này là dành cho việc sử dụng của cá nhân bạn, và không thể được sử dụng bởi bất cứ ai khác (bao gồm cả nhân viên hoặc đại diện của công ty bạn). Bạn và công ty của bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn. Ngoài ra, bạn và công ty của bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trên Trang Web này bằng việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn bất kể các hoạt động này đã được ủy quyền bởi bạn hoặc công ty bạn hay chưa. Bạn hoặc công ty của bạn phải thông báo ngay lập tức Syngenta khi biết hoặc nghi ngờ có sự sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc công ty bạn, bay bất kỳ sự vi phạm về an ninh nào khác.

Cập nhật thông tin người dùng

Bạn hoặc công ty của bạn phải thông báo cho Syngenta kịp thời nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký ("thông tin người dùng"), hoặc nếu bạn hoặc công ty của bạn biết rằng thông tin người dùng không chính xác hoặc không đầy đủ.

Bên cạnh nghĩa vụ của bạn hoặc công ty của bạn là cung cấp cho Syngenta thông tin người dùng được cập nhật, Syngenta có quyền dựa vào thông tin người dùng mà bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp trước đó cho đến khi bạn hoặc công ty của bạn cung cấp cho Syngenta thông tin người dùng được cập nhật. Bạn và công ty của bạn cũng đồng ý rằng Syngenta có thể cung cấp các thông báo liên quan đến các điều khoản và điều kiện này của Trang web này bằng e-mail sử dụng địa chỉ e-mail mới nhất mà bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp cho Syngenta

Nếu bạn không còn là nhân viên hoặc người được ủy quyền của công ty bạn hoặc không còn được công ty của bạn ủy quyền sử dụng Trang Web, công ty của bạn phải thông báo ngay cho Syngenta và bạn không còn được phép sử dụng Trang Web nữa.

Trong quan hệ giữa bạn, công ty của bạn và Syngenta, Syngenta có quyền sở hữu độc quyền và duy nhất đối với tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích của nội dung từ và liên quan đến Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, tính năng, chức năng, điều hướng, nội dung và "giao diện và cảm nhận" về Trang Web và tất cả dữ liệu được thu thập thông qua Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, như bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại và bí quyết.

Quyền thay đổi Trang Web

Syngenta bảo lưu quyền thay đổi nội dung và chức năng của Trang Web theo bất kỳ cách nào, hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang Web, hoặc đóng Trang Web tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc công ty của bạn về những hậu quả có thể xảy ra do những thay đổi hoặc đóng Trang Web đó.

Thông báo bản quyền và sự cho phép có giới hạn

Mọi thứ bạn thấy và nghe trên Trang web này ("Nội Dung"), bao gồm, ví dụ, tất cả văn bản, ảnh, hình minh họa, đồ họa, đoạn âm thanh, đoạn video và đoạn âm thanh-video đều có bản quyền

Tuy nhiên, bạn được phép tiếp cận một cách không độc quyền các Nội Dung nhưng phải tuân theo các giới hạn sau:

Bạn được tải xuống, lưu trữ, in, sao chép và chia sẻ Nội Dung từ Trang Web này, miễn là bạn:

(1) chỉ sử dụng Nội Dung cho mục đích phi thương mại hoặc để tiếp tục giao dịch kinh doanh của bạn với Syngenta;

(2) chỉ xuất bản hoặc đăng bất kỳ phần nào của Nội Dung trên bất kỳ trang web nào khác trên internet hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác trong bối cảnh tương tự như nội dung được trình bày trên Trang Web này;

(3) gán Syngenta vào phần Nội Dung;

(4) không sửa đổi hoặc thay đổi Nội Dung theo bất kỳ cách nào hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc thông báo bảo mật nào.

Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên, bạn không được sao chép, tải xuống, in, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền, chuyển, dịch, sửa đổi, thêm vào, cập nhật, biên dịch, rút ​​gọn hoặc theo bất kỳ cách nào khác để thay đổi hoặc điều chỉnh tất cả hoặc bất kỳ phần Nội Dung của Trang Web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Syngenta.

Ngoại trừ được quy định rõ ràng ở trên, bạn không được sao chép, tải xuống, in, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền, chuyển, dịch, sửa đổi, thêm vào, cập nhật, biên dịch, rút ​​gọn, đóng khung, liên kết hoặc liên kết đường dẫn web đến bất kỳ trang web công khai nào khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác làm thay đổi hoặc điều chỉnh tất cả hoặc bất kỳ phần nào Nội Dung của Trang Web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Syngenta.

Thông báo nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ và logo hiển thị trên Trang Web này ("Nhãn Hiệu") là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Syngenta, của công ty thành viên của Syngenta hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho Syngenta hoặc công ty thành viên của Syngenta sử dụng nhãn hiệu của họ.

Trừ khi được nêu rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sao chép, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Syngenta.

Gửi ý tưởng không theo yêu cầu

Syngenta đánh giá cao các nhận xét và phản hồi của bạn về Trang Web. Tất cả thông tin và tài liệu được gửi tới Syngenta thông qua Trang Web này, chẳng hạn như mọi nhận xét, phản hồi, ý tưởng, câu hỏi, thiết kế, dữ liệu hoặc tương tự sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà bạn không muốn chỉ định cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn mọi thông tin bí mật và tài liệu sáng tạo.

Bằng cách gửi thông tin liên lạc và/hoặc tài liệu cho Syngenta thông qua Trang Web này, bạn đồng ý chuyển nhượng miễn phí cho Syngenta tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trên toàn thế giới đối với tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác từ hoặc liên quan đến thông tin và/hoặc tài liệu bạn gửi cho Syngenta. Syngenta có quyền sử dụng bất kỳ thông tin và/hoặc tài liệu nào bạn gửi qua Trang Web này và mọi ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong bất kỳ thông tin và/hoặc tài liệu nào như vậy, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm sử dụng thông tin hoặc tài liệu đó mà không bị hạn chế và không phải chi trả cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, Syngenta sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn gửi qua Trang Web này theo cách có thể bị coi là vi phạm pháp luật hiện hành về quyền riêng tư. Đặc biệt, Syngenta sẽ không tiết lộ tên của bạn hoặc nói cách khác là không công khai việc bạn gửi thông tin hoặc tài liệu cho chúng tôi trừ khi: (a) chúng tôi được bạn cho phép sử dụng tên của bạn; hoặc (b) chúng tôi thông báo cho bạn biết trước rằng các tài liệu hoặc thông tin khác mà bạn gửi đến được ghi nhận như một phần cụ thể của Trang Web này sẽ được xuất bản hoặc sử dụng cùng với tên của bạn trên đó; hoặc (c) chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Bạn chịu trách nhiệm về các thông tin mà bạn gửi qua Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính minh bạch và chính xác của thông tin.

Xin lưu ý rằng nội dung gửi của bạn (ví dụ: thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi) không có bất kỳ hiệu lực ràng buộc pháp lý nào đối với Syngenta. Do đó, hóa đơn, lời nhắc và những tài liệu tương tự phải được gửi riêng đến các địa chỉ được quy định trong hợp đồng tương ứng

Thông tin bên thứ ba

Một số thông tin, bài báo và các tài liệu khác có trên Trang Web được cung cấp cho Syngenta bởi các bên thứ ba. Bất kể nguồn của các tài liệu bên thứ ba này được xác định là ở đâu, những tài liệu của bên thứ ba chỉ được cung cấp vì lợi ích và sự thuận tiện của bạn. Syngenta không đảm bảo hoặc cam kết rằng những tài liệu này là mới nhất, chính xác, đầy đủ hoặc đáng tin cậy. Syngenta không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng nào đối với thông tin của bên thứ ba.

Liên kết đến các trang web khác của Syngenta

Trang Web này chứa các liên kết đến các trang web khác do Syngenta hoặc thành viên khác của Syngenta quản lý ("Trang Web Khác Của Syngenta"). Các Trang Web Khác Của Syngenta là các trang web riêng biệt và khác biệt. Mỗi trang web phục vụ một mục đích khác nhau. Do đó, mỗi Trang Web Khác Của Syngenta được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng và tuyên bố về quyền riêng tư riêng. Nếu bạn truy cập các Trang Web Khác Của Syngenta thông qua các liên kết trên Trang Web này, vui lòng dành thời gian để xem lại các điều khoản sử dụng và tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên mỗi Trang Web Khác Của Syngenta mà bạn truy cập.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này bao gồm các liên kết đến các trang web không do Syngenta quản lý. Các liên kết này chỉ được cung cấp để bạn tham khảo và tạo sự thuận tiện, đồng thời không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với tài liệu trên các trang web của bên thứ ba này hoặc bất kỳ liên kết nào với nhà điều hành của họ. Syngenta không kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro khi truy cập và sử dụng các trang web này

Thông tin sản phẩm

Mọi thông tin chứa đựng hoặc được tham chiếu trong Trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng giới thiệu về Syngenta cũng như các sản phẩm và dịch vụ của Syngenta. Để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với Syngenta. Khi bạn có ý định sử dụng sản phẩm nông dược hoặc sản phẩm hạt giống, bạn phải đọc và làm theo nhãn kèm với sản phẩm đó và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng sản phẩm đó. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nông dược nào, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đó đã được đăng ký sử dụng ở quốc gia của bạn.

Tình trạng có sẵn toàn cầu

Do các quốc gia khác nhau trên thế giới có luật pháp và yêu cầu quản lý khác nhau nên một số sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ có sẵn ở một số quốc gia này nhưng không có sẵn ở các quốc gia khác. Trang Web này có thể chứa các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Syngenta nhưng không có sẵn hoặc không được công bố ở quốc gia của bạn. Những tham chiếu này không ngụ ý rằng Syngenta dự định công bố các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó ở quốc gia của bạn. Tham khảo ý kiến ​​đại diện bán hàng của Syngenta tại địa phương của bạn hoặc liên hệ với Syngenta nếu bạn có thắc mắc về những sản phẩm, chương trình và dịch vụ nào có thể cung cấp cho bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Tính năng “liên hệ với chúng tôi” của Trang Web cho phép bạn có cơ hội gửi các câu hỏi liên quan đến các chuyên gia của chúng tôi bằng hình thức trực tuyến. Tính năng này được cung cấp phục vụ cho sự quan tâm và thuận tiện của bạn. Tính hữu ích của câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn phụ thuộc vào tính đầy đủ và độ chính xác của thông tin làm cơ sở cho câu trả lời cũng như các yếu tố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như thời tiết. Bạn và công ty của bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá giá trị và tính hữu ích của phản hồi của chúng tôi.

Trang Web sẽ đăng các câu hỏi và câu trả lời tiêu biểu mà chúng tôi tin rằng những người dùng khác có thể quan tâm. Vui lòng không đề cập bất kỳ thông tin bí mật, độc quyền hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào trong câu hỏi của bạn. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa câu hỏi cho rõ ràng hoặc chỉnh sửa độ dài của câu hỏi. Vui lòng xem lại phần về gửi thông tin tại các điều khoản và điều kiện này trước khi gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào.

Không tạo thành lời đề nghị hoặc lời mời đầu tư

Thông tin trên Trang Web này không cấu thành và sẽ không được coi là một đề nghị hoặc lời mời đầu tư hoặc giao dịch cổ phiếu hoặc chứng khoán khác của Syngenta. Hoặc không có bất kỳ lời đề nghị hoặc lời mời nào như vậy được thực hiện hoặc yêu cầu. Giá chứng khoán và thu nhập từ các chứng khoán đó có thể tăng hoặc giảm bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư nên biết rằng hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai. Các nhà đầu tư tiềm năng nên tìm kiếm lời khuyên từ các nhà tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Các dự đoán về tương lai

Trang Web có thể có các dự đoán về tương lai - ví dụ: các dự đoán không được kiểm chứng bởi thực tế trong quá khứ, bao gồm dự báo về niềm tin và kỳ vọng của chúng tôi. Những dự báo này, có thể được xác định bằng các thuật ngữ bao gồm nhưng nhưng không giới hạn như, 'mong đợi', 'sẽ', 'có thể', 'tiềm năng', 'kế hoạch', 'triển vọng', 'ước tính', 'nhắm mục tiêu', ' đang đi đúng hướng' và các cách diễn đạt tương tự dựa trên các kế hoạch, ước tính và dự đoán hiện tại, Syngenta sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách nào, và bạn cũng như công ty của bạn không nên đặt sự tin cậy quá mức vào đó. Những dự đoán này có thể có rủi ro và sự không có sự chắc chắn, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Syngenta. Các dự đoán hướng tới tương lai chỉ có ý nghĩa vào ngày chúng được đưa ra và Syngenta không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố nào trong số đó khi có thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai.

Từ chối bảo đảm

Trang Web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng", "có sẵn" mà không có bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào. Trong phạm vi tối đa cho phép theo pháp luật, Syngenta (bao gồm cả các công ty thành viên) và các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan cấp phép tương ứng từ chối mọi bảo đảm dù rõ ràng hay ngụ ý theo luật định hoặc cách khác. Bất kể các giới hạn trên, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Syngenta, các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan cấp phép từ chối (a) tất cả các bảo đảm về khả năng bán hàng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và sự không vi phạm đối với Trang Web này và Nội Dung của Trang Web, và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trên hoặc cung cấp thông qua Trang Web; (b) các bảo đảm liên quan đến sự chậm trễ, gián đoạn, lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của Trang Web này hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web; (c) các bảo đảm liên quan đến việc truyền hoặc cung cấp Trang web này hoặc tính khả dụng của nó tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào; (d) các bảo đảm liên quan đến bảo mật của Trang Web này hoặc Nội Dung của Trang Web này không có vi-rút, hoặc mã độc khác có thể biểu hiện các đặc tính gây thiệt hại hoặc phá hoại; (e) bảo đảm liên quan đến việc sử dụng, hiệu lực, độ chính xác, tiền tệ, tính đầy đủ, tính phù hợp, độ tin cậy hoặc kết quả của việc sử dụng Trang Web này, bao gồm mọi Nội Dung, kể cả nhãn sản phẩm, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web này; và (f) bảo đảm liên quan đến các trang web mà Trang Web này được liên kết.

Pháp luật của một số quốc gia không cho phép từ chối trách nhiệm đối với một số bảo đảm hoặc giới hạn về thời gian bảo hành, do đó, một hoặc tất cả các giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn và/hoặc công ty của bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn và công ty của bạn sử dụng Trang Web, Nội dung của Trang Web, bao gồm nhãn sản phẩm và mọi sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web này và tự chịu trách nhiệm duy nhất đối với rủi ro của bạn và công ty của bạn khi sử dụng thông tin trên Trang web. Trong mọi trường hợp, Syngenta (gồm cả các công ty thành viên) hoặc nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan cấp phép, bao gồm giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại diện tương ứng của họ, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn hoặc công ty của bạn truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang Web, Nội Dung của Trang Web, bao gồm nhãn sản phẩm hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang Web hoặc sự phụ thuộc của bạn hoặc công ty của bạn vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Trang Web. Bất kể các nội dung này, Syngenta, các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với các lỗi hoặc thiếu sót có thể xảy ra trong Nội Dung; điều này đặc biệt áp dụng cho bất kỳ thông tin nào về sản phẩm, chương trình và dịch vụ do Syngenta cung cấp. Đây là một giới hạn toàn diện về trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các tổn thất và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, chung chung, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, tính trước hoặc bất kỳ hình thức tương tự nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn kinh doanh, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu hoặc lợi thế thương mại, và mất doanh thu hoặc lợi nhuận

Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, cho dù trách nhiệm phát sinh dựa trên hợp đồng, sơ suất, sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay bất kỳ cơ sở nào khác và ngay cả khi đại diện được ủy quyền của Syngenta đã được thông báo về hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, và không tính đến hiệu quả của các biện pháp khắc phục khác.

Bạn và công ty của bạn thừa nhận và đồng ý rằng Syngenta không thể cung cấp Trang Web và Nội dung của Trang Web miễn phí cho bạn và công ty của bạn nếu trách nhiệm pháp lý của họ không bị giới hạn như quy định ở trên.

Nếu bất kỳ giới hạn trách nhiệm pháp lý nào trong số này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì theo quy định của pháp luật của quốc gia liên quan, thì tổng trách nhiệm pháp lý mà Syngenta (gồm cả các công ty thành viên) và các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan cấp phép phải chịu trong những trường hợp như vậy được giới hạn sẽ không vượt quá một trăm ($100,00) đô la (hoặc số tiền Việt Nam Đồng tương đương).

Pháp luật một số quốc gia không cho phép giới hạn một số thiệt hại nhất định, vì vậy một số hoặc tất cả giới hạn trách nhiệm pháp lý này có thể không áp dụng cho bạn và/hoặc công ty của bạn và bạn và/hoặc công ty của bạn có thể có các quyền bổ sung.

Luật điều chỉnh và quyền tài phán

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi, tuân theo và được hiểu theo luật của Thụy Sĩ bất kể xung đột về các nguyên tắc áp dụng luật. Các tòa án của Basel, Canton of Basel-Stadt, Thụy Sĩ, sẽ có quyền tài phán độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này.

Sự từ bỏ

Việc chúng tôi, vào bất kỳ thời điểm nào, không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào được đề cập ở đây sẽ không được coi là chúng tôi từ bỏ điều khoản hoặc quyền đó. Tất cả các miễn trừ phải được lập thành văn bản và có chữ ký của bên bị ràng buộc. Trừ khi văn bản từ bỏ có tuyên bố ngược lại một cách rõ ràng, không có sự từ bỏ nào bởi Syngenta trước bất kỳ vi phạm nào đối bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này hay đối vơi bất kỳ quyền nào được quy định tại đây được xem là sự từ bỏ đối với bất kỳ vi phạm liên tục hoặc tiếp theo nào của quy định đó, hay sự từ bỏ của chính điều khoản đó, hoặc sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác theo các điều khoản và điều kiện này.

Tính độc lập

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này bị tòa án có thẩm quyền cho là trái pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu của điều khoản ban đầu trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và phần còn lại quy định của các điều khoản và điều kiện này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Tính toàn bộ

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn, công ty của bạn và Syngenta đối với việc bạn và công ty của bạn truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web. Các điều khoản và điều kiện này sẽ không được sửa đổi trừ khi được quy định rõ ràng ở đây.

Ngày cập nhật

Các điều khoản và điều kiện này được cập nhật vào ngày 01 tháng 07 năm 2023