Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP)

Kính gửi Quý khách,

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam (“Syngenta”) luôn tôn trọng quyền riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và chính sách của Tập đoàn Syngenta. Do đó, bằng Thông báo này, Syngenta xin được thông báo đến Quý khách các nguyên tắc cơ bản về việc xử lý dữ liệu cá nhân và bản cập nhật của “Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư” theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023. Cụ thể như sau:

Các nguyên tắc cơ bản của Syngenta về việc xử lý dữ liệu cá nhân:

  1. Loại dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý: Là thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc để xác định một con người cụ thể. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, diện tích đất gieo trồng, loại cây trồng của cá nhân, và bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập một cách hợp pháp trong từng thời điểm
  2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân: Syngenta sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để phục vụ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả thông tin về chính sách ưu đãi, các giải pháp kỹ thuật) của Syngenta cho bà con nông dân, hoặc cho mục đích khác theo quy định của pháp luật.
  3. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân: Dữ liệu cá nhân của Quý khách được Syngenta thu thập và tự mình hoặc chuyển giao cho bên thứ ba được phép để phân tích, đánh giá, sử dụng, lưu trữ và thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu được phép khác theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho mục đích như đề cập tại phần trên.
  4. Tổ chức liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân: Để thực hiện mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, Syngenta có thể tự mình hoặc chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba để xử lý trong các trường hợp sau: (i)  là nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Syngenta; (ii) trong nội bộ Tập đoàn Syngenta; (iii) khi Syngenta chuyển giao hoạt động kinh doanh; (iv) để tuân thủ pháp luật hoặc để bảo vệ quyền hợp pháp của Syngenta và của người khác; (v) việc tổng hợp để thống kê thông tin.
  5. Quyền của chủ dữ liệu cá nhân: Syngenta luôn tôn trọng các quyền của Quý khách đối với Syngenta liên quan đến: (i) xác nhận việc xử lý dữ liệu; (ii) khắc phục hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân; (iii) xóa hoặc bỏ dữ liệu cá nhân; (iv) hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân; (iv) yêu cầu gửi dữ liệu cá nhân; (v) yêu cầu ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân, và các quyền hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
  6. Lưu trữ dữ liệu cá nhân: Dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quy định chung của Tập đoàn Syngenta. Dữ liệu cá nhân được Syngenta lưu trữ trong một khoảng thời gian hợp lý, phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng cụ thể của dữ liệu đó.
  7. Cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân: Syngenta luôn duy trì chế độ bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua các chương trình, cách thức bảo mật phù hợp để tránh bị truy cập, sử dụng trái phép hay xóa bỏ, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Ngoài ra, Syngenta xin thông báo bản cập nhật của “Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư” được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Syngenta: https://www.syngenta.com.vn/

Trân trọng,