Giải pháp trên cây ngô (bắp)

Với Start Right, nhà nông được tiếp cận với giải pháp canh tác ngô tiên tiến, thừa hưởng những công nghệ tốt nhất trên thế giới, từng bước tiệm cận đến tiềm năng năng suất của cây trồng trên cơ sở của sự đầu tư hợp lý. 

Syngenta mang lại cho người trồng ngô chuyên nghiệp một giải pháp quản lý dịch hại bằng những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tiên tiến nhất, giúp tối đa hóa năng suất và góp phần gia tăng lợi nhuận trên 1 đơn vị diện tích.

Giải pháp Start Right

Thừa hưởng những công nghệ tốt nhất trên thế giới.

Giải pháp trên cây ngô (bắp)

Giải pháp quản lý dịch hại tiên tiến nhất