You are here

Sản phẩm dành cho cỏ sân golf

 

Heritage MAXX ™

 Công dụng: Phòng trừ nấm bệnh trên cỏ sân golf

Nhà phân phối: Witgang Far East Ltd

Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd

Thành phần: Azoxystrobin 50% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 1L, 5L

 

Banner Maxx® II

 
Công dụng: Phòng trừ nấm bệnh trên cỏ sân golf

Nhà phân phối: Witgang Far East Ltd

Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd

Thành phần: Propiconazole 14,3% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 5L

 

Meridian® 25 WG

 Công dụng: Trừ sâu hại cỏ sân golf

Nhà phân phối: Witgang Far East Ltd

Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd

Thành phần: Thiamethoxam 25% và các thành phần khác

Phụ gia và dung môi:

Qui cách đóng gói: 500g

 

Monument®

Công dụng: Trừ cỏ dại trên sân golf

Nhà phân phối: Witgang Far East Ltd

Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd

Thành phần: Trifloxysulfuron-Sodium 75% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 100ml & 1L

 

Primo Maxx®

Công dụng: Điều hòa sinh trưởng cỏ sân golf Nhà phân phối: Witgang Far East Ltd

Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd

Thành phần: Trinexapac-Ethyl 11,3% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 1 L

 

Subdue Maxx®

Công dụng: Phòng trừ nấm bệnh trên cỏ sân golf

Nhà phân phối: Witgang Far East Ltd

Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd

Thành phần: Mefenoxam 22% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 5 L