Cây ngô (bắp)


KỸ THUẬT CANH TÁC NGÔ (BẮP)
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÔ TẠI VIỆT NAM (*)


Tại Việt Nam:

  • Diện tích ngô: 1.17 triệu ha (2013)
  • Năng suất : 4,43 T/ha
  • Sản lượng : 5,19 triệu tấn (2012).

Trong đó, 90% diện tích là ngô lai.   (*) Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2013
Hình: Bản đồ phân bố vùng trồng ngô tại Việt Nam