Cây trồng đặc biệt

Cây trồng đặc biệt bao gồm các loại cây như cây có múi, cây cà phê, cây cao su, cây tiêu, cây điều, cây xoài, cây thanh long... Đây là các loại cây có giá trị kinh tế cao, luôn thu hút sự quan tâm đầu tư của nhà nông. 

Nhiều loại cây có thế manh trong xuất khẩu đã giúp Việt Nam được liệt vào những quốc gia có chất lượng và sản lượng nông sản phẩm xuất khẩu hàng đầu trên thế giới như cao su, cà phê, điều, tiêu, thanh long, xoài...
 
Có những loại cây ăn quả mà Việt Nam có thể được xem là "chiếc nôi" của khu vực và trên thế giới như thanh long, xoài cát Hòa Lộc... chúng luôn chiếm giữ vị trí độc tôn về danh tiếng và chất lượng trong tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. 

Nhóm các cây công nghiệp như điều, cao su, tiêu... có giá trị kinh tế cao, trong nhiều năm qua đã góp phần ổn đinh thu nhập cho nhà nông, trong số đó nhiều người đã vươn lên khá, giàu.

Tuy nhiên, với nhóm cây trồng đặc biệt này, khi đối mặt với dịch hại cũng đã đặt ra cho nhà nông Việt Nam rất nhiều thách thức trong kiểm soát chúng.

Cây có múi

Là loại cây luôn thu hút sự quan tâm đầu tư của nhà nông

Cây cà phê

Là loại cây thế mạnh của Tây Nguyên, sản lượng xuất khẩu hàng năm cao

Cây cao su

Là loại cây giúp Việt Nam chiếm giữ vị thế cao trong xuất khẩu nông sản thô

Cây thanh long

Việt Nam là "chiếc nôi" của cây thanh long trong khu vực và trên thế giới

Cây xoài

Xoài Việt Nam luôn chiếm giữ vị trí độc tôn về danh tiếng và chất lượng

Cây điều

Là loại cây giúp Việt Nam chiếm giữ vị thế cao trong xuất khẩu nông sản thô

Cây tiêu

Là loại cây có giá trị kinh tế cao, luôn thu hút sự quan tâm đầu tư của nhà nông