Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK54

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK54 - Năng suất vượt trội- Cơ hội bán tươi