Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK66 Bt/GT

Last updated:
Cây trồng:
Ngô