Việt Nam

You are here

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK66 Bt/GT

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK66Bt/GT - Khỏe cây gọn lá, Bá chủ năng suất
Đặc tính giống:
'- Thừa hưởng ưu điểm vượt trội từ giống nền NK66
- Sinh trưởng và phát triển khỏe, bộ lá gọn, sạch bệnh
- Bắp to, năng suất cao, đặc biệt phù hợp với vùng bán bắp tươi.
- Công nghệ Agrisure kháng sâu đục thân
- Có xử lý Cruiser bảo vệ cây con, không lo sâu xám.
Thời vụ và vùng canh tác:
- Giống NK66Bt/GT được công nhận các vụ, vùng trồng ngô có áp lực cao về sâu đục thân trên cả nước.
- Miền Bắc: Giống có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)
- Miền Nam: Giống có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Hè Thu (vụ 1), Thu Đông (vụ 2) và Đông Xuân (nên xuống giống trước ngày 20/12)