Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK67

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK67 - Từng hạt nặng trĩu