Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK6275

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK6275 - To bắp khỏe cây, Sâu cay đầy hạt
Đặc tính giống:
'- Cây to khỏe, chống đổ tốt
- Bắp to, kết hạt tốt, tỷ lệ tách hạt cao, năng suất rất cao
- Sinh trưởng phát triển mạnh ngay từ giai đoạn cây con.
Thời vụ và vùng canh tác:
- Miền Bắc: Giống có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân, vụ Hè và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)
- Miền Nam: Giống có thời gian sinh trưởng 100-105 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Hè Thu (vụ 1), Thu Đông (vụ 2) và Đông Xuân (nên xuống giống trước ngày 20/12)