Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328 Bt/GT

Last updated:
Cây trồng:
Ngô