Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK6654

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK6654 - Đổi mới vì năng suất