Giống ngô lai F1 NK7328

Last updated:
Cây trồng:
Ngô