Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK7328

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK7328 - Vô địch sinh khối, Vô đối năng suất
Đặc tính giống:
'- Cây khỏe, sạch bệnh, sinh khối lớn
- Bắp to, màu đẹp, năng suất cao 
- Cứng cây chống đổ tốt
- Chống chịu tốt với nhiều loại sâu bệnh hại như bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, bộ lá xanh bền đến khi thu hoạch. 
- Thích nghi rộng, dễ canh tác, cho năng suất hạt, năng suất sinh khối và hiệu quả kinh tế cao.
Thời vụ và vùng canh tác:
- Giống NK7328 được công nhận các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước.
- Miền Bắc: Giống có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)
- Miền Nam: Giống có thời gian sinh trưởng 100-105 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Hè Thu (vụ 1), Thu Đông (vụ 2) và Đông Xuân (nên xuống giống trước ngày 20/12)