Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK67 Bt/GT

Last updated:
Cây trồng:
Ngô