Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK72

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK72 - Khỏe chống chịu, Trĩu bắp vàng