Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK6639

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK6639 - Bắp to hạt mẩy- Đẩy năng suất