Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK6326

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Ngô

NK6326 - Lõi nhỏ, bắp to. Không lo đổ ngã