Giống ngô lai F1 NK6326

Last updated:
Cây trồng:
Ngô